Общи условия

Общи условия

Greet.bg, “Грийт БГ” ООД (Приети на 01.09.2020, в сила, считано от 01.09.2020)
 • ОБХВАТ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА
  1. Настоящите Общи условия (наричани за краткост „Общите условия“) на “Грийт БГ” ООД, ЕИК 206404642, със седалище и адрес на управление: гр. София, Пл. България 1, НДК, Административна сграда, ет. 9, (наричано за краткост “Грийт БГ”) уреждат отношенията по повод на услугите, предоставяни чрез уебсайта „greet.bg“ (за краткост „Уебсайта“), между следните лица:
   • между “Грийт БГ” и физически лица, ползващи услугите, предоставени от Уебсайта, и/или създали своя регистрация чрез Уебсайта (наричани за краткост „Потребителите“, съответно „Потребител“), независимо дали са заявили Поздрав от ползващи се с известност лица (наричани за краткост „Звезди“, съответно „Звезда“),
   • между Звезди и Потребители до толкова, до колкото е възможно да възникнат правоотношения между тях във връзка с Уебсайта и услугите на “Грийт БГ”,
   • между Звезди и “Грийт БГ” до толкова, до колкото не противоречат на индивидуални договорки между “Грийт БГ” и всяка отделна Звезда/Изпълнител.
  2. В отношенията между “Грийт БГ” и Потребител Общите условия стават обвързващи, след като Потребителят изрично се съгласи с тях.
   • Потребителят се съгласява изрично с Общите условия, като маркира полето „Прегледах, съгласен съм с и приемам да спазвам Общите условия на “Грийт БГ” или равностоен текст, когато използва за пръв път услугите на Уебсайта, включително и когато създава своята регистрация чрез Уебсайта. Потребител не може да търси и/или използва информация, предоставяна в Уебсайта, както и да направи регистрация валидно без да се е съгласил изрично с Общите условия.
   • В случай че поради непреодолима сила или случайно събитие, включително поради технически причини, Потребителят е допуснат до съдържанието на Уебсайта, без да е маркирал полето „Прегледах, съгласен съм с и приемам да спазвам Общите условия на “Грийт БГ”, ще се счита, че Потребителят е дал изричното си съгласие да бъде обвързан от тези Общи условия.
   • С използването на услугите, предоставяни от Уебсайта, както и със създаване на регистрация Потребителят декларира, че има навършено пълнолетие и не е поставен под ограничено запрещение. В случай че Потребителят е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, Потребителят декларира, че има всички необходими изрични и общи разрешения от своя попечител, за да използва Уебсайта, да получава услуги от “Грийт БГ” чрез него, както и да се задължи правомерно и да спазва Общите условия.
 • ДЕФИНИЦИИ
  1. ЗВЕЗДА: Физическо лице, което се ползва с известност поради своята професия, хоби или по други причини, което е посочено на Уебсайта и с което “Грийт БГ” има сключен договор във връзка с Уебсайта.
  2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЗДРАВ ЧРЕЗ МОНТАЖ: Преработка или изменение на видео или аудио на оригиналния Поздрав, добавяне или премахване на кадри, извличане на част от видео или аудио материала на Поздрав и запазването му отделно от оригиналния Поздрав, извличане на кадър от Поздрава и изменението му, включително промяна на цветове, светлина и добавяне или премахване на елементи, както и всички други подобни въздействия върху оригиналния Поздрав.
  3. ПОЗДРАВ: Видеоклип, създаден от Звезда, в който Звездата изразява с думи и/или надписи, действия или по друг начин смисъла, посочен в текста на Потребителя, създаден при отправяне на Поръчката.
  4. ПОРЪЧКА: Предложение за предоставяне на Услуга, отправено от Потребител към “Грийт БГ” чрез Уебсайта, целта на който е да бъде поздравен Потребителя или други едно или повече физически или юридически лица, и което предложение е валидно. Валидно предложение е това предложение, което съдържа разбираем текст, изготвен от Потребител, избрана Звезда, която да изпълни Поздрава, както и заплатена цена за поздрава. Независимо от своето съдържание, реквизити и други подобни, предложението е невалидно: ако съдържа нецензурни или обидни думи, съдържа думи, които могат да унизят достойнството или честта на Потребителя, Звезда или друго физическо лице или да орони престижа, доброто име, репутацията и други подобни на физически или юридически лица, ако смисълът на текста противоречи на законодателството, морала и добрите нрави по преценка на “Грийт БГ”, ако текстът съдържа една или повече думи, които са неразбираеми или трудноразбираеми поради факта, че са чуждици, диалектни думи или думи, съдържащи правописни грешки, или ако текстът съдържа думи, които могат да бъдат тълкувани в повече от един смисъл и едно от тези тълкувания прави поръчката невалидна на някое от горните основания.
  5. ПОТРЕБИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛИ: физически лица, използващи услугите, предоставявни от Уебсайта, и/или създали своя регистрация чрез Уебсайта, независимо дали са заявили получаване на поздрав
  6. РАБОТЕН ДЕН: Ден, който не е събота или неделя, не е празничен ден по смисъла на Кодекса на труда и не е обявен за неработен за град София по законовия ред.
  7. “Грийт БГ”: “Грийт БГ” ООД, ЕИК 206404642, със седалище и адрес на управление: гр. София, Пл. България 1, НДК, Административна сграда, ет. 9
  8. УЕБСАЙТ: io, както и всички негови поддомейни, част от домейна второ ниво „Connectto.bg“.
  9. УСЛУГА: Създаване на Поздрав от Звезда и неговото предоставяне на Потребителя чрез предоставяне на достъп до Поздрава.
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  1. Посочените цени за Услугата, Звезди и възможности за получаване на Поздрав представляват публична покана за отправяне на предложение. За избягване на всякакво съмнение, никоя информация, обявление, комуникация, новина, съдържание на Уебсайта и други подобни не може да се тълкува като публично предложение.
  2. С отправянето на Поръчка Потребителят отправя предложение до “Грийт БГ” и Звезда за предоставяне на Услуга при условията, посочени в нея и в тези Общи условия.
  3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен чрез Уебсайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
  4. С всяко достъпване до Уебсайта се счита, че съответният Потребител прави електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, представляващо запознаване, съгласяване с настоящите Общи условия, както и задължаване за спазване на настоящите Общи условия.
 • РАМКОВ ДОГОВОР, ПОРЪЧКА, ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ
  1. С отправянето на Поръчка от Потребителя и/или съссъздаването на регистрация чрез Уебсайта Потребителят и “Грийт БГ” сключват рамков договор за предоставянето на Услугата, който рамков договор се регулира от Общите условия.
   • Предприемането на стъпки за Регистрация, в това число попълването на регистрационна форма и изпращането ѝ към “Грийт БГ”, както и отправянето на Поръчка от Потребител имат значението на предложение за сключване на Договор.
   • Създаването на регистрация се извършва доброволно от Потребителя чрез попълване на всички задължителни полета от регистрационна форма. С попълването им Потребителят декларира, че всички предоставени от него данни са верни и при промяна ще достъпи своята регистрация и ще ги измени съответно.
   • След създаване на регистрацията Потребителят следва да получи електронно съобщение, изпратено до неговата електронна поща, в което се потвърждава създадената от него регистрация чрез Уебсайта.
   • В случай че електронно съобщение не бъде изпратено, получено или потвърдено от Потребителя, но регистрация бъде създадена, или в случай че Потребителят, без да извършил необходимите стъпки за регистрация в Уебсайта отправи една или повече Поръчки, ще се счита, че Потребителят е потвърдил своята регистрация за целите на прилагането на тези Общи условия.
   • При регистрация и/или отправяне на поръчка отнепълнолетно лице, то декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. За избягване на всякакво съмнение, Регистрацията и/или отправянето на Поръчка се извършват съвместно, като непълнолетното лице попълва своите данни във формата за Регистрация и/или попълва необходимата информация, за да отправи надлежно Поръчката, а родителят или попечителят потвърждават Регистрацията, съответно Поръчката, като заявяват изпращането ѝ за обработване и потвърждение от “Грийт БГ”. За избягване на всякакво съмнение, с потвърждаване на Регистрацията чрез електронна поща от Потребителя Страните приемат, че непълнолетното лице извършва волеизявленията със съгласието на своя родител или попечител.
   • При регистрация и/или отправяне на Поръчка от малолетно лице, те се извършват от родителя, съответно от настойника. Родителят или Настойникът извършват всички действия, свързани с Регистрацията и/или отправянето на Поръчка от името на малолетното лице. За избягване на всякакво съмнение, малолетно лице, чиято регистрация е потвърдена се счита, че действа чрез своя законен представител.
   • Когато Потребителят използва услугите, предоставяни от Уебсайта, в това число отправя Поръчка и/или извършва своята Регистрация,, с отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ или равностоен израз в процеса на Регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай“ или бутон с равностоен израз, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Правилата по предходното изречение се прилагат спрямо всеки Потребител, независимо дали е извършил регистрацията лично, със знанието и съгласието на своите родители/настойници/попечители и/или чрез своите родители/настойници/попечители, както и дали отправя Поръчка, без да е преминал през необходимите стъпки за извършването на Регистрация.
   • При регистрацията си Потребителят посочва имейл и парола. Ако имейлът не е вече използван, Потребителят запазва чрез Регистрацията си имейлът и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният Потребител получава достъп до потребителския си профил, предоставяни чрез Уебсайта.
   • “Грийт БГ” не проверява и не носи отговорност за истинността на посочения от потребителя имейл, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
   • Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно “Грийт БГ” в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. “Грийт БГ” не носи отговорност за нерегламентиран достъп до данните на Потребител поради неспазване на задълженията на Потребителя по настоящата точка.
   • Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил. Забранява се Регистрацията повече от един път от един и същи Потребител, въпреки че се използват различни електронни пощи и/или пароли.
   • “Грийт БГ” може да откаже Регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.
   • “Грийт БГ” може да заличи регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.
   • Отказването и заличаването се извършва по преценка на “Грийт БГ” и не се обосновава или доказва.
   • Отказването има значение на отказ на предложение за сключване на Договора.
   • Заличаването има значение на прекратяване действието на Договора.
  2. Поръчката се изпраща от Потребителя до “Грийт БГ” чрез използване на Уебсайта.
   • С поставяне на Поръчката Потребителят потвърждава изрично, че иска изпълнението на Поръчката да започне незабавно.
   • Потребителят няма право да изпраща Поръчки до “Грийт БГ” чрез използване на други начини за комуникация, включително електронна поща и телефон.
   • Потребителят няма право да променят своите Поръчки след тяхното изпращане.
   • Цената на Услугата е крайна цена с включен ДДС.
  3. Поръчката е приета от “Грийт БГ”, когато всички от долупосочените условия са спазени:
   • “Грийт БГ” е получило Поръчката в цялост;
   • Поръчката е валидна или, въпреки че е невалидна, е счетена за валидна с изрично потвърждение на “Грийт БГ” преди или след изпълнението на Поръчката;
   • “Грийт БГ” е одобрило Поръчката, като е уведомило за нея избраната от Потребителя звезда;
   • Звездата е прегледала Поръчката и я е приела за изпълнение. Звездата може да откаже да изпълни поръчката и без да има основателна причина.
   • “Грийт БГ” има право да отхвърли поръчка от Потребител, без да посочва основанията за това, когато поръчката не отговаря на моралните и етични стандарти, в това число съдържа нецензурни и/или обидни изрази, политическа агитация и продуктово позициониране.
  4. Потребителят може да се откаже от поставена Поръчка при условията и сроковете по-долу.
   • Отказът на Потребителя трябва бъде извършен не по-късно от заплащане на цената на Поръчката.
   • Отказът на Потребителя може да се извърши по електронна поща с електронно съобщение или писмено, като задължително съдържа индивидуализация на поръчката и Потребителя. Потребителят трябва да удостовери самоличността си по безспорен начин.
   • Отказът на Потребителя се счита извършен с получаване на отказа от “Грийт БГ”.
   • След заплащане на Поръчката, включително блокиране на сума по банковата сметка на Потребителя Потребителят губи правото си на отказ, като с поставяне на Поръчката и заплащане на цената, Потребителят декларира, че иска изпълнението на Поръчката да започне незабавно и разбира, че това го лишава от правото му на отказ от Поръчката.
 • СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
  1. В срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на Поръчката от “Грийт БГ”, “Грийт БГ” ще извърши проверка за изпълнение на условията за приемане на Поръчката. В същия срок “Грийт БГ” ще изпрати одобрената от “Грийт БГ” Поръчка на Звездата за преглед и приемане за изпълнение.
  2. До завършване на проверката цената за Поздрава е блокирана по банковата сметка на Потребителя.
  3. В срок до 7 календарни дни, считано от потвърждаване на получаване на плащането от “Грийт БГ”, Звездата следва да изпълни поръчката.
  4. След изпълнение на Поръчката от Звездата “Грийт БГ” ще предостави на Потребителя Поздрава по подходящ по преценка на “Грийт БГ” начин, включително чрез публикуване на поздрава на индивидуалния профил на Звездата на Уебсайта.
  5. Потребителят разбира, че навременното изпълнение на Поръчката зависи от много фактори, включително свободното време на Звездите, техните други ангажименти и прочие. В тази връзка Потребителят се съгласява, че всички посочени по-горе срокове са инструктивни и имат препоръчителен характер. Потребителят се съгласява, че неспазването им няма да ангажира отговорността на “Грийт БГ” и/или на една или повече Звезди.
 • ОДОБРЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
  1. В рамките на три дни, считано от получаване на Поздрава, Потребителят се задължава да прегледа създадения Поздрав дали отговаря на изпратената Поръчка.
   • В случай че Поздравът отговаря на поставената Поръчка, последната се счита за надлежно и точно изпълнена от “Грийт БГ”.
   • В случай че в рамките на тридневния срок Потребителят не оспори Поздрава съгласно процедурата за оспорване в тези Общи условия, се счита, че Поръчката е надлежно и точно изпълнена от “Грийт БГ”.
  2. В случай че Потребителят оспори Поздрава като неотговарящ на изпратената Поръчка, “Грийт БГ” ще извърши проверка за съответствие между Поздрава и изпратената Поръчка.
   • Ако “Грийт БГ” установи, че Поздравът не отговаря на Поръчката, “Грийт БГ” ще възстанови на Потребителя заплатената цена за Поздрава и/или ще му предостави възможност да изпрати Поръчка за създаване на нов Поздрав.
   • Ако “Грийт БГ” установи, че Поздравът отговаря на Поръчката, последната се счита за надлежно и точно изпълнена от “Грийт БГ”.
   • “Грийт БГ” ще уведоми Потребителя за резултатите от проверката в рамките на един месец, считано от датата, на която е получено оспорването на Поздрава.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “Грийт БГ” услуги клиентско оборудване, включително съвместимо устройство и достъп до Интернет.
  • “Грийт БГ” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.
  • Потребителят е длъжен да се идентифицира със своето потребителско име и парола.
  • Потребителят е длъжен, в случай на загуба на потребителско име и парола, незабавно да се свърже с “Грийт БГ” и да изиска подмяна на загубената информация, съответно генериране на нова информация.
 • БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
  1. “Грийт БГ” се задължава да дари част от стойността на всяка Поръчка без ДДС за благотворителност. Даренията могат да бъдат направени, включително в полза на неправителствени организации (юридически лица с нестопанска цел).
  2. Сумата, която ще бъде дарена от всяка Поръчка, ще бъде определена като процент от общата стойност на Поръчката с ДДС.
  3. Сумата от всяка поръчка, която ще бъде дарена за благотворителност, както и каузата, в чиято полза ще бъде преведена съответната сума, се определят единствено от “Грийт БГ” и Звездата и не са предмет на регулиране от настоящите Общи условия.
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  1. “Грийт БГ” обработва личните данни на Потребители и Звезди в съответствие със своята Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
  2. Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките са неразделна част от тези Общи условия.
 • ИНТЕЛЕКТУАЛНА (ИНДУСТРИАЛНА) СОБСТВЕНОСТ
  1. Потребителят може да използва създадения Поздрав неограничено за лични цели при спазване на тези Общи условия.
  2. Потребителят се задължава да не използва създаден Поздрав за търговски цели.
  3. Потребителят се задължава да не разпространява създаден Поздрав чрез средства за масово осведомяване, включително телевизия, радио, интернет медии и други медии.
  4. Потребителят се задължават да не изменят никоя част от създаден Поздрав, включително чрез монтаж.
  5. Потребителят се задължават да не разпространяват създаден Поздрав по начин, по който се злепоставя “Грийт БГ” и/или една или повече Звезди.
   • В случай че Поздрав е разпространен по начин, по който се злепоставя “Грийт БГ” или една или повече Звезди, “Грийт БГ” има право да изисква заличаване на разпространението на Поздрава, включително неговото изтриване и ограничаване на достъпа до него от други лица. Наличието на злепоставяне се преценява от “Грийт БГ” за всеки отделен случай.
   • Потребителят се задължава да съдейства с всички възможни средства, до които има достъп, за упражняване на правата на “Грийт БГ” по тези Общи условия.
  6. Всички авторски и сродни права, както и други права на интелектуална собственост, остават собственост на “Грийт БГ” и/или на Звездата съгласно разпоредбите на сключения между тях договор. Потребителите не придобиват права, различни от тези, посочени в Общите условия.
  7. Потребителят се съгласява, че всички авторски и сродни права върху всякакво аудио и/или видео съдържание, както и върху всякакъв снимков и/или текстов материал, които Потребителят е публикувал в Уебсайта, автоматично преминават в собственост на “Грийт БГ”. Алтернативно, ако това е невъзможно съгласно приложимото законодателство, Потребителят предоставя изключителното, неограничено, безвъзмездно право на “Грийт БГ” за използване на такова съдържание и материали неограничено, включително за търговски и рекламни цели.
 • ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
  1. Потребителят се съгласява, че “Грийт БГ” не носи отговорност за неизпълнение на неприета Поръчка. “Грийт БГ” няма задължение да уведомява Потребител, който е създал и изпратил невалидна поръчка.
  2. Потребителят се съгласява, че “Грийт БГ” не носи отговорност в случай че приета Поръчка не бъде изпълнена поради или преимуществено поради действие или бездействие на избрана от Потребителя Звезда.
  3. Потребителят се съгласява, че “Грийт БГ” не носи отговорност, в случай че не бъде спазен срок съгласно тези Общи условия.
  4. “Грийт БГ” не създава Поздрави. “Грийт БГ” не носи отговорност за съдържанието на Поздрава, както и за това как Поздравът се използва и разпространява.
  5. При отправено искане от Потребител, “Грийт БГ” има право да ограничи или да премахне достъпа до Поздрав, поръчан от съответния потребител.
  6. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а Страните се съгласяват, че “Грийт БГ” не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от “Грийт БГ” умишлено или при проявена груба небрежност.
  7. “Грийт БГ” не носи отговорност за действията на Звездите, ако те са:
   • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
   • съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човек или на животно;
   • съдържащи порнографско или открито сексуално съдържание;
   • съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
   • обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
   • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
   • обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото;
   • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително права върху лични данни;
   • пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
   • накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
   • съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
   • съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
  8. “Грийт БГ” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “Грийт БГ”, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “Грийт БГ”.
   • “Грийт БГ” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги или Уебсайта.
   • “Грийт БГ” не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.
   • Страните приемат, че “Грийт БГ” не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “Грийт БГ” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “Грийт БГ” предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, ако и когато това е възможно или целесъобразно по преценка на “Грийт БГ”.
   • С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “Грийт БГ” грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “Грийт БГ” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
   • “Грийт БГ” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите чрез Уебсайта извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва услугите, предмет на Договора, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
  1. Влизането в сила, изпълнението, изменението, недействителността, унищожаемостта, прекратяването и всички други въпроси, свързани с Услугата, с Уебсайта или с отношенията между Потребителите, “Грийт БГ” и Звездите ще се регулират от законодателството на Република България.
  2. В случай на възникнали спорове Потребителят и “Грийт БГ” се задължават да ги разрешат помежду си чрез взаимно разбирателство. В случай че съгласие не бъде постигнато, компетентни да решат спора ще бъдат българските съдилища.
 • ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  1. “Грийт БГ” има право да изменя Общите условия без предварително известяване на Потребителите.
  2. Потребителите се задължават да преглеждат Общите условия, публикувани на Уебсайта при всяка поръчка. В случай че Потребител не е съгласен с измененията, Потребителят се задължава да не изпраща Поръчки както и да заличи своята регистрация в Уебсайта чрез достъпване на регистрацията и използване на бутона за изтриване.